Saksbehandlingsfeil i Strandbusaken?

Solveig Sommerseth (TPL) stiller spørsmål ved saksbehandlinga i Strandbusaken.
Solveig Sommerseth (TPL) stiller spørsmål ved saksbehandlinga i Strandbusaken.

Har Storfjord kommune lagt til rette for medvirkning i saken om reguleringsplanen for Strandbu camping?

Det er kommunestyrererepresentant Solveig Sommerseth (TPL) som stiller dette spørsmålet. Hun viser til Plan og bygningsloven (PBL), og peker på at kommunen som planmyndighet har plikt til og som oppgave å påse at det tilrettelegges for medvirkning.

Hun minner om at saksbehandlingsreglene i PBL skal sikre demokratiske hensyn som medvirkning, offentlighet og samråd med dem planen får følger for.

– Kommunen skal altså sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, skriver hun i et brev til kommunen.

– Ettersom Skibotn saubeitelag har klagerett, er kommunen både kjent med og klar over at de har interesse i reguleringssaken. Et relevant spørsmål blir dermed om det foreligger en saksbehandlingsfeil ved at kommunen ikke inkluderte saubeitelaget i planprosessen før sluttbehandlinga i kommunestyret 7. september i 2015, påpeker hun.

Hun ønsker også å få avklart hvorvidt Skibotn Saubeitelag ble orientert om at Fylkesmannen, etter forhandlinger med kommunen,   trekte sin innsigelse mot omdisponering av landbruksareal til campingformål.

– Det antas at deres merknader av 18. mai 2015 er innsendt ut fra annonsering i avisen. Framkom det av annonseringa at Fylkesmannen nå var kommet fram til at landbruket måtte vike for annen utbyggingsinteresse? spør hun, og føyer til:

– Opplysningen om Fylkesmannens nye standpunkt var av vesentlig betydning for landbrukets lokale interesseorganisasjon, og uten orientering kunne de naturlig nok ikke ivareta sin interesse i saken. Det kan ikke utelukkes at deres innspill i en høringsrunde allikevel kunne ha resultert i en formell innsigelse fra Fylkesmannen.

I brevet tar hun også opp spørsmålet om arealbehovet for Strandbu kunne vært dekka ved bruk av udyrkbar mark, et forhold hun mener rådmannen i si saksframstilling har misforstått.

–  Basert på denne misforståelsen er det fortsatt betimelig å stille spørsmål ved om forholdet er avklart i planprosessen; altså om arealbehovet til Strandbu kunne vært dekka av udyrka mark.

Solveig Sommerseth antyder videre at slik saksframstillinga i reguleringssaken er formulert, kan enkelte har blitt forleda til å tro at Skibotn saubeitelag har medvirka i hele planprosessen.

– Det er betimelig å stille spørsmål om saksframlegget til kommunestyret 7. september 2015 var mangelfullt/upresist (saksbehandlingsfeil), slik at det kan ha virka inn på vedtakets innhold, skriver hun i brevet, og ber om avklaring av spørsmålene i god til før klagen fra Skibotn Saubeitelag skal behandles.

– Dersom det er begått saksbehandlingsfeil, bør det redegjøres for om de er av en slik art at vedtatt reguleringsplan må oppheves og saken følges opp  med ny og riktig høringsrunde, mener Solveig Sommerseth.