Bøndene blir tapere

Leif Bjørnar Seppola og Skibotn Saubeitelag er tapere i konkurransen om dyrkamark.
Leif Bjørnar Seppola og Skibotn Saubeitelag er tapere i konkurransen om dyrkamark.

En rekke bønder ønsker å kjøpe landbruksjord, men taper i konkurransen med mer kapitalsterke kjøpere.

Det framgår av et klageskriv fra Leif-Bjørnar Seppola i Skibotn Saubeitelag  til Storfjord kommunestyrets møte sist onsdag, der reguleringsplanen for Strandbu camping på nytt stod på sakskartet. Saken gjelder omdisponering av dyrkamark til campingformål.

Les også: Ga dyrkajord til campingformål

– Her er en rekke bønder som ønsker å kjøpe landbruksjord, og har vært på leting etter slik i mange år, skriver han, og peker på at mange mener at landbruk har større sysselsettingseffekt og positiv miljøeffekt enn vinterlagring av campingvogner.  Saubeitelaget stiller også  et stort spørsmålstegn ved at “Fylkesmannen i Troms opphever en krystallklar innsigelse mot campinvogner på dyrket mark grensende til naturreservat.”

Les også: Ny vending i Strandbusaken

Som kjent hadde Fylkesmannen i utgangspunktet fremma innsigelse til planen, der dyrkamark skulle omdisponeres til campingformål. I møter mellom Storfjord kommune og Fylkesmannen ble denne innsigelsen forhandla bort av kommunen.

I denne saken har det vært stilt spørsmål ved hvorfor ikke Strandbu Camping istedenfor å legge beslag på dyrkamark, kunne bruke arealer i området som ikke egner seg for landbruk. Blant anna har Solveig Sommerseth (Tverrpolitisk) foreslått det. Forslaget har ikke fått tilslutning.

Skibotn Saubeielag forklarer det slik:

Arealet som ikke egner seg for dyrking, eies av Statskog, og utbyggerne må betale markedspris for slike arealer. Prisen på dyrkamark reguleres av jordbrukets spilleregler og landbrukstakst, og er lavere.

– Legger oppkjøper seg mellom landbrukstakst og markedspris, får man kjøpt dyrka mark foran nesa på bøndene, skriver Leif-Bjørnar Seppola.

Saubeitelaget stiller seg også spørrende til hvorfor  prisen på dyrkamark ved salg til Strandbu camping er 30 000 kroner pr. dekar.

– Himmelhøyt over det den mest produktive landbruksjorda i Norge blir solgt for, og  det tidoble av landbrukstakst. Vi påklager at kommunen opphever priskontrollen på dyrka mark, skriver Leif-Bjørnar Seppola, og etterspør en faglig begrunna  konsekvensanalyse av en slik praksis for landbruket i kommunen.

iStorfjord har i dag bedt om en kommentar til Skibotn Saubeitelags analyse av prisforholdene i denne saken fra Storfjord kommune, men kommunen har ikke besvart vår henvendelse.

Vi har også spurt hva kommunen gjør for at jordeiere etterlever jordloven i jordleiesaker, blant anna med skriftlige kontrakter.

Heller ikke dette spørsmålet har vi fått svar på.