Troms Kraft lover 15 mill. i årlige skatteinntekter

Slåttelva er ei av elvene som kan bli tørrlagt som en følge av kraftutbygging.
Slåttelva er ei av elvene som kan bli tørrlagt som en følge av kraftutbygging.

STORFJORD Troms Kraft Produksjon mener skatteinntektene for Storfjord kommune kan bli 15 millioner årlig dersom de får gjennomføre sine kraftutbyggingsplaner i Storfjord.

Hos NVE ligger det flere søknader om konsesjon for å bygge ut småkraftverk i Storfjord. Seks konsesjoner er allerede innvilga. Også TKP har planer for utbygging, og skriver i et brev til Storfjord kommune at utvidelsesplaner TKP har i Storfjord vil medføre investeringer på opptil 1,5 mrd kroner, hovedsakelig fordelt over entreprenørtjenester som kan leveres av norske leverandører.

– Det synes således innlysende at en utbygging vil medføre ringvirkninger for Stofjord kommune i anleggsperioden, både lokal verdiskaping, sysselsetting, bolyst og skatteinntekter, heter det i brevet. TKP gjør oppmerksom på at alle tiltakene som er planlagt, er av en slik art at de er skattepliktig for både naturressursskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift i tillegg til eiendomsskatt.

– I praksis medfører dette vesentlig høyere skatteinntekter for Storfjord kommune enn for ordinære småkraftverk, som kun er eiendomsskattepliktig, skriver TKP. TKPs planer “kan som et uforpliktende overslag utgjøre opptil 15 mill kr i årlige skatteinntekter til Storfjord kommune gjennom hele anleggets levetid. Skatteinntektene er produksjonsavhengige,” skriver TKP, og anbefaler videre kommunen å vise varsomhet omkring hvilken konsulent som eventuelt bistår ved rulleringa av kommunedelplanen for småkraftverk.

– Enkelte konsulenter kan allerede være engasjert av utbygger i de ulike enkeltprosjektene, skriver TKP, og ønsker også at det tas hensyn til eventuelle fordeler ved det enkelte tiltak, altså en avveining samfunnsnytte og energinytte mot miljøkostnad, når kommunen skal foreta en endelig vurdering av de enkelte prosjektene.

– I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig at det bygges ut ett stort kraftverk fremfor mange små. I det sistnevnte kan konsekvensene isolert sett være små, men sumvirkningene oppleves betydelig, skriver TKP, og minner om at energigevinsten fra de skisserte potensialer i Skibotn kraftverk tilsvarer produksjonen fra opptil 30 spredte småkraftverk.