Planen klar, pengene mangler

Planen for utbedring av E8 fra riksgrensen mot Finland til Rovvejohka er klar.
Planen for utbedring av E8 fra riksgrensen mot Finland til Rovvejohka er klar. Men det er ikke pengene.

Reguleringsplan for E8 på strekninga Riksgrensen – Rovvejohka er klar. Men pengene mangler.

Kostnadsberegninga vil ifølge Statens vegvesen bli gjort før planen skal  behandles i kommunestyret.

Dette planområdet, som  henger sammen med prosjekt E8 Riksgrensa – Skibotn, er ikke  prioritert i forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029.

Prosjektet for Skibotndalen består av flere planområder, der to av planområdene er ferdigstilt: Skibotn kryss og området ved Halsebakkan, som ble  ferdigstilt i 2014.

– Videre utbyggingsrekkefølge vil henge sammen med tildelinger og senere avklaring i Nasjonal transportplan (NTP), heter det i den framlagte planen.

ny-veg-perskogen
Ved Perskogen blir vegen lagt om, slik skissa viser.

Planen har vært  ute til offentlig høring og ettersyn i perioden 17. mars til slutten av mai i år, og er nå oversendt kommunen for sluttbehandling.

Saken skal behandles i styret for plan og drift torsdag denne uka. Det  foreligger ikke  uavklarte merknader eller innsigelser til planen, slik at  kommunen kan egengodkjenne planen slik den foreligger.

Detaljreguleringa omfatter  E8  fra Rovvejohka fram til riksgrensen, ei strekning på cirka 19 km.

Begrunnelsen for oppgraderinga er at dagens veg ikke tilfredsstiller dagens krav til standard. Utover bedring av trafikksikkerhet inneholder planen også tilrettelegging for utfartsparkeringer samt rasteplass ved Perskogen.

 

 

Én kommentar til “Planen klar, pengene mangler”

  1. Vi får gjøre som vi ellers pleier å gjøre her i Skibotn, brette opp arma og ta det på dugnad.

Det er stengt for kommentarer.