Ber kommunen bosette flere flyktninger

Ved utgangen av 2016 vil Storfjord kommune ha bosatt 34 flyktninger. Illustrasjonsfoto.
Ved utgangen av 2016 vil Storfjord kommune ha bosatt 34 flyktninger. Illustrasjonsfoto.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder Storfjord kommune om å bosette 10 flyktninger i 2017.

– Vi oppfordrer kommunene til å fatte presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal bosette, og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforente, eller har andre forbehold. Dette er nødvendig for å avveie ansvarsdelingen mellom kommunene. Det skriver IMDi i et brev til kommunen.

IMDi understreker at bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen, og at et godt kvalifiseringsarbeid styrker den enkeltes mulighet for å integreres gjennom arbeid og utdanning.

Ifølge IMDi vil det  2017 være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner. Av dette er 1100 er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40 prosent av de enslige mindreårige er under 15 år.

IMDi opplyser videre at bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til Norge og færre som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet har gått ned.

Så langt har kommunene vedtatt å bosette i underkant av 10 000 flyktninger neste år. Derfor kreves det fortsatt flere plasser i noen kommuner for å dekke bosettingsbehovet.

29 bosatte

Flyktningkonsulent Iselin Aasheim.
Flyktningkonsulent Iselin Aasheim.

Flyktningkonsulent Iselin Aasheim opplyser at det i dag  er  29 bosatte flyktninger i Storfjord. Av dem er 14  familiegjenforent. I løpet av november-desember i år skal det bosettes ytterligere fem i henhold til kommunens vedtak om bosetting i 2016.

Det vil da ved utgangen av 2016 være 34 bosatte i Storfjord.  Ifølge Iselin har kommunen vedtatt å bosette fem nye flyktninger  i 2017.