Nå gjøres det klart for EISCAT 3D i Skibotn

Antennesystemet vil bli plassert på et område mellom E8 og Skibotn miljøstasjon.
Antennesystemet vil bli plassert på et område mellom E8 og Skibotn miljøstasjon.

Nå varsler Storfjord kommune på sine nettsider at det blir oppstart av detaljregulering for forskningsstasjon EISCAT 3D i Skibotn.

Nyheten om EISCat-planene ble kjent allerede  i fjor sommer,  sa Forskningsrådet kunngjorde at de bevilger  288 millioner kroner til å bygge og drifte et nytt radarsystem i Skibotn.  Radaren skal studere atmosfæren over den nordlige halvkulen.

Planområdet er plassert mellom E8 og Miljøstasjonen i Skibotn. Prosjektet består av en hovedantenne og flere mindre antennemoduler.

Planområdets størrelse er 1,7 kvadratkilometer. Hovedantennen og de mindre modulantennene vil bli inngjerdet. I tilknytting til anlegget vil det bli bygd et mindre teknisk bygg på størrelsen cirka  40-60 kvadratmeter..

Ifølge Storfjord kommune vil det innafor planområdet  i hovedsak være formål LNFR (Landbruk, Natur, friluftsområder og reindrift). I tillegg til dette blir det regulert til formål bebyggelse og anlegg og anna infrastruktur i tilknytning til antennesystemet. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og er ikke konsekvensutredningspliktig.

Storfjord kommune krever imidlertid utredning av forskningsanleggets betydning for reindrift, jordbruk, naturmangfold, kulturminner og landskap.

Planarbeidet skal utføres av RAMBØLL på vegne av Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.

Det skal arrangeres folkemøte i Nordkalottsenteret om planene førstkommende tirsdag klokka 1800.


Fakta

Radaren i Skibotn blir den største enkeltinstallasjonen av internasjonalt forskningsutstyr på fastlandet i Norge. Den norske antennen, som kan studere langt større områder av atmosfæren om gangen enn de gamle radarene, av er en av tre nye antenner som det er planlagt å bygge. De to andre er planlagt å bygge i henholdsvis Bergfors i Sverige og Karesuvanto i Finland. Den gamle antennen i Tromsø skal fases ut.

Det er Universitetet i Tromsø som koordinerer den norske EISCAT-innsatsen.

EISCAT (European Incoherent Scatter) Scientific Association er organisert som en svensk stiftelse opprettet gjennom en avtale mellom medlemmene. Norge, Finland, Sverige er vertsland, og Japan, Kina og Storbritannia er medlemsland. EISCAT har også avtaler med Frankrike, Russland og Ukraina om kjøp av observasjonstid på radaranleggene. Kilde: Forskningsrådet.