– Steinsmetten er ikke utryddet!

Av prosjektleder Helge Bardal og avdelingsdirektør Jorun Jarp, Veterinærinstituttet

I artikkelen «Utrydda – for godt?» publisert 16.09.15 av iStorfjord blir det gjennomgående framstilt at rotenonbehandlingen av Signaldalselva har utryddet steinsmetten. Det er ikke riktig!

Av prosjektleder Helge Bardal og avdelingsdirektør Jorun Jarp, Veterinærinstituttet
Steinsmetten vil komme tilbake i hele elva gjennom naturlig reetablering fra bestanden av steinsmett ovenfor behandlet strekning.

Det er tydelig på reaksjonene på artikkelen i ettertid, gjennom siteringer i andre media, at fremstillingen i artikkelen oppfattes som fakta om at steinsmetten er utryddet i Signaldalselva. Veterinærinstituttet finner det derfor nødvendig å presisere at dette er uriktig fremstilt.

Veterinærinstituttets uttalelser i samme artikkel er tilsynelatende et svar på kritikk fra Naturvernforbundet. Det er det ikke, det er et svar til journalisten, på spørsmål som ikke blir gjengitt i artikkelen. Veterinærinstituttet ble aldri gjort kjent med at Naturvernforbundet hadde uttalt seg i saken.

Veterinærinstituttets er nasjonalt kompetansesenter for bekjemping av Gyrodactylus salaris, og har fått som oppdrag av norske myndigheter å utrede mulighetene for å bekjempe lakseparasitten ved bruk av rotenon i Skibotnregionen.  I tillegg utreder Veterinærinstituttet muligheten for bevarings- og reetableringstiltak av ulike arter. Her inngår forslag til hvordan dette kan løses best mulig for de aktuelle bestander innenfor de rammer gitt av forvaltningen. Dersom forvaltningen mener det er behov for særskilte undersøkelser, er dette oppdrag som går til forskningsinstitusjoner og fagmiljøer som har spisskompetanse på sine områder.

Aktiv og passiv transport av arter fra ubehandlet strekning er  måten de fleste arter reetablerer seg på etter en rotenonbehandling. Alle etterundersøkelser fra tidligere behandlinger viser at ingen arter har gått tapt. Det er i Signaldalsvassdraget ingen hindre for fisk eller vannlevende insekter som vil forflytte seg nedover i vassdraget, og det vil være kontinuerlig spredning av steinsmett nedover i vassdraget.

I artikkelen blandes også fiskens østlige innvandringshistorikk med dagens mulighet for rekolonisering. Prosessen med rekoloniseringen av nedre del av vassdraget vil foregå fra øvre del av Signaldalsvassdraget. Denne prosessen er helt uavhengig av usikkerhet når det gjelder mulighet for fisk å gå over vannskillet fra Tornevassdraget og til Signaldalselva.