Totusenfirehundre kilo dødfisk

ETTER rotenonbehandlinga i den såkalte Skibotnregionen ble det plukka opp 2,4 tonn død fisk.

Det er Framtid i Nord som skriver dette i papirutgaven sist torsdag.

Bare 300 kilo av dette, eller 12,5 prosent, ble samla inn i Skibotnelva. Resten av dødfisken var i Signaldalelva. Vi har bedt Veterinærinstituttet om en kommentar til dette resultatet, og i en epost til iStorfjord skriver prosjektleder Pål Adolfsen og seniorrådgiver Ketil Skår:

– Det totale kvantumet med død fisk i de to vassdragene er omtrent som vi forventa ut fra størrelsen på elvene, den informasjon vi har fra tidligere års gytefisktellinger og den mengden fisk som er tatt opp i forbindelse med bevaringsarbeidet.

– Hva mener dere er årsaken til den store forskjellen?

– Når det gjelder den relativt store forskjellen i kvantum død fisk fra de to vassdragene er det flere mulige forklaringer:

  • Signaldalselva hadde trolig en større gytebestand av alle de tre anadrome artene enn Skibotnelva.
  • Signaldalselva har en lengre anadrom (lakseførende) strekning enn Skibotnelva og er i tillegg betydelig mindre påvirka av kraftregulering.
  • En del av den døde fisken fra Skibotnelva kan ha drifta ut til sjøen eller samla seg i de vanskelig tilgjengelige dypeste hølene i forbindelse med vannslipp fra kraftverket under behandlinga.
  • Fisken er generelt lettere tilgjengelig for oppsamling  i Signaldalselva på grunn av mindre vannføring i nedre deler.
  • Ulikt fisketrykk og beskatning i de to elvene forut for behandlingen kan ha påvirka hva som sto igjen i elva på behandlingstidspunktet.