Ny vending i Strandbu-saken

strandbu-utvidelse

Saka om reguleringsplan Strandbu Camping tok en ny vending i siste kommunestyremøte.

Det viser seg nå at  sauebonde  Finn-Hugo Eriksen Karvonen ikke fikk tilsendt vedtaket om den omstridte  reguleringsplanen fordi kommunen ikke hadde registrert ham som part i saken.

Da han omsider fikk kjennskap til vedtaket, sendte han inn klage.

– Klagerett foreligger ikke for Karvonen som enkeltperson da han ikke har rettigheter i tilknytning til planområdet,  og klagen skal dermed avvises, skriver rådmannen i saksframstillinga til styret for plan og drift og kommunestyret.

– Klagen omtaler i første avsnitt at vedkommende ikke har mottatt vedtak om gjeldene reguleringsplan. Kommunen har ikke registrert Finn-Hugo Eriksen Karvonen som part i saken, og har dermed ikke utsendt melding om vedtak til vedkommende, skriver rådmannen.

I et brev datert 20. september i år, delt ut til kommunestyret i møtet dagen etter, skriver Finn Hugo Karvonen:

– Man skulle tro at den som utøver driveplikten for jordeiendommer som etter loven skal være kontraktfestet for minimum 10 år og uten høve for eigaren å seie ho opp, i høyeste grad er part i en sak hvor jordarealene reguleres til campingplass i kontraktsperioden.

I brevet viser han til Jordloven hvor det mellom anna  heter at “dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon”.

Han konkluderer med at det ikke er slik i Storfjord, og stiller i brevet følgende spørsmål:

  1. Hvem oppfatter så Storfjord kommune har sterkest vern i jordloven? Er det jordeier eller jordleier –  som har ein kontrakt på minimum 10 år uten høve for eieren og si den opp?
  2. Mener virkelig Storfjord kommune at det er den enkelte bonde rundt om i Norge i kraft av sitt yrke som har ansvaret og plikten for at jordbrukseiendommer eller eigaren av jord har en gyldig kontrakt som dokumenterer at drivplikt utføres og boplikten følges opp?
  3. Hvorfor utøver ikke Storfjord kommune sitt forvaltningsansvar i henhold til jordloven?

Han aksepterer ikke at han ikke er part i saken og uten rettigheter.

I kommunestyret foreslo Solveig Sommerseth (TPL) at klagene i saken tas til realitetsbehandling.

– Karvonen har i klageomgangen fått partsstatus i form av at han har rettslig klageinteresse, jf fvl § 28. Det er anført i klagene at utvidelsen av Strandbu camping kunne vært gjort i de tilgrensede områder som ikke er dyrket, slik at ingen/en mindre del dyrket mark blir berørt av planen. Dette forholdet er ikke avgjort tidligere. Planen og merknadsbehandlingen omhandlet kun omdisponering av dyrket mark, og ikke hvorvidt arealbehovet til Strandbu camping kunne vært dekket via omliggende udyrket mark, heter det i forslaget hennes.

Forslaget fikk bare fire stemmer og ble nedstemt.

Varaordfører Hanne Braathen (SP) fikk flertall med 13 stemmer for sitt utsettelsesforslag.

Dermed er det klart at saken kommer opp til ny behandling senere.