Har avtalt tre krysningspunkter

Storfjord kommune og Statskog SF har inngått avtale om merking av tre krysningspunkter skuterløype / E8 i Skibotndalen.
Storfjord kommune og Statskog SF har inngått avtale om merking av tre krysningspunkter skuterløype / E8 i Skibotndalen.

Storfjord kommune og Statskog SF har avtalt tilrettelegging for tre krysningspunkter der skuterløype krysser E8 i Skibotndalen.

Avtalen omfatter tilrettelegging for permanent skiltmerking i forbindelse med snøskuterløyper som krysser E8, og gjelder disse krysningspunktene:

  • Olderbakken
  • Brennfjell
  • Dalmunningen

Ifølge avtalen skal det merkes på begge sider av E8, og på Statskogs grunn skal skiltene anlegges minimum 8 meter fra vegskulderen.

Dersom skiltene blir plassert på grunn som tilhører vegmyndigheten, må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen.

Storfjord kommune som tilrettelegger er ifølge avtalen ansvarlig for alle erstatningsmessige forhold som forårsakes av bruk av området, samt bruk som skjer i tilretteleggers regi.

Grunneieren er uten ansvar for skader som måtte oppstå som følge av mangelfull merking eller tilrettelegging, herunder forurensing som måtte oppstå ved bruk av løypa.

Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel.

Avtalen innebærer at Storfjord kommune har ansvar for skilting og rydding, samt vedlikehold og tilsyn av skiltene, og alt arbeid skal utføres og bekostes av tilretteleggeren, Storfjord kommune.

For arbeid knytta til avtalen vil Statskog SF kreve sakskostnader dekka med 1250 kroner Det skal ikke betales årlig vederlag.