Oppretter ny faslegehjemmel

Storfjord helsesenter.
Storfjord helsesenter.

Kommunestyret skal i morgen, onsdag, ta stilling til om der skal opprettes en ny fastlegestilling i Storfjord.

–  Framtidas legetjeneste bør bestå av stabile leger som har spesialisering innafor ulike områder. Rådmannen vurderer det derfor som svært viktig å opprette en ny fastlegehjemmel for å beholde stabilitet i tjenesten.

Det skriver rådmannen i sin vurdering til kommunestyret.

I begrunnelsen peker rådmannen på at fastlegerollen er i stadig endring som følge av statlige føringer for helsetjenesten, og nevner samhandlingsreformen, oppfølging via NAV, deltakelse i ansvarsgrupper, stadig større behov for involvering i sykehjem, hjemmetjeneste og andre kommunale tjenester som rus/psykiske helse og forebyggende helsearbeid. Storfjord kommune har dessuten et asylmottak og har bosatt flyktninger hvor flere har fått familiegjenforening.

Arbeidsbelastninga på legene har resultert i stor utskifting i kommunelege II-stillinga  de siste årene. Men én legehjemmel til oppnår man reduserte listestørrelser og  en annen fordeling av de kommunale tilpliktede oppgavene.

– Det vurderes som svært viktig å ivareta pasienters tilgang til sin fastlege ved mindre bruk av vikarleger, og at det er tilgjengelige plasser på listene for innbyggerne. Store lister kombinert med stadig utvidede oppgaver gir et uforholdsmessig arbeidstrykk på fastlegene, skriver rådmannen, og innstiller på at kommunestyret oppretter en ny fastlegehjemmel fra 1. januar neste år. Det forutsettes lik listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste.

Storfjord kommune har per i dag to fastlegehjemler og en turnuslegehjemmel med kontorsted Storfjord legesenter på Oteren. Kommuneoverlegen har 40 prosent  kommunal fast stilling med tillegg av åtte prosent for veiledning av turnuslege, og kommunelege II har 30 prosent. Fastlegene har et listetak på 1200 personer på sine lister, med en gjennomsnittlig listestørrelse på 925 personer på hver liste. Dette er et forholdsvis høyt gjennomsnitt av listepasienter i forhold til mange distriktskommuner i Troms, framgår det av rådmannens saksframstilling.

I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler reforhandles,  tilrår rådmannen, som ber om at kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart.

Årlig kostnad ved opprettelse av ny fastlegehjemmel beregnes til 250 000 kroner.