Tommelen ned for tuftepark

Faksimile fra Tufteparken-brosjyre.
Faksimile fra Tufteparken-brosjyre.

Rådmannen tilrår at  Storfjord kommune avslår en søknad fra Skibotn IL om dispensasjon for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i reguleringsplan Skibotn sentrum. 

Tuftepark er en park med noen treningsapparater som er gratis å bruke for alle – et helårs lavterskeltilbud for alle som vil komme seg ut av sofaen og drive med en form for trening som har lav risiko for skader.

Fylkesrådet har allerede innvilga 300 000 kroner til tufteparken i Skibotn. Men nå vender altså rådmannen tommelen ned for prosjektet, og begrunner det slik i saksframlegget til Styret for plan og drift (SPD):

“Tenkte anlegg vil beslaglegge opp mot 1/3 av F4. Dette vil påvirke mulighetene for etablering av forretninger på det resterende arealet med tanke på mulig størrelse og utnyttelse av F4. Skibotn IL skisserer i sin søknad at det resterende areal burde brukes til park-areal med tilrettelegging som gangstier, sitteplass, grill, og toalettmuligheter. Ved en omdisponering av deler av F4 til Tuftepark, burde man se på en slik mulighet for det resterende arealet. Dette burde da eventuelt gjennomføres med en reguleringsendring.”

Rådmannens viser til plan- og bygningsloven paragraf  19-2 hvor det heter: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. (…)» 

Rådmannen konkluderer med at intensjonen med tilrettelegging for forretninger i sentrumsutviklingsprosjektet Skibotn sentrumsplan blir vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjonssøknaden, og kan dermed ikke anbefale godkjenning av søknaden.

SPD skal behandle saken fredag.

– Ekstremt synd!

– Det er jo ekstremt synd for Skibotn, men også Storfjord og omegn. Det sier Michael Næss Kristiansen, nå avgått leder i Skibotn IL. Det var han som søkte om dispensasjonen på vegne av laget.

– Hensikten har jo vært å kunne tilby et fritidstilbud for våre aktive medlemmer og samtidig være et sosialt samlingspunkt for tilreisende og fastboende. Lokalsamfunnet i Skibotn har så mye positivt i seg, og dette viser de gjennom iver og engasjement i samhold fra før i lokal idrett og dugnadsarbeid. Vi fortjener en Tuftepark i Skibotn. Jeg velger å være optimist enda og håper avgjørelsen fortsatt kan få et positivt utfall. Skibotn IL har jobba hardt med å prøve å få dette prosjektet realisert. At rådmannen vender tommelen ned er ikke bra. Tuftepark gjør at mennesker går ut i naturen, trener og oppnår mestringsfølelse. Det igjen er med på å forebygge sykdom, skader med mer på sikt, skriver Michael i en kommentar til rådmannens innstilling.

Les også: Vil bygge Tuftepark