– Kommunen skal følge opp brudd på driveplikten

Det er rift om dyrkamarka i Storfjord.
Det er rift om dyrkamarka i Storfjord. Det kan føre til problemer for bøndene med å oppnå lovlig leiekontrakt. Illustrasjonsfoto.

Konkurransen om landbruksarealer er stor i Storfjord, og som en følge av dette er det ikke alltid like lett for bøndene å få så langsiktige leieavtaler som loven krever.

– Det er meget merkelig hvordan Storfjord kommune oppfatter og praktiserer Jordloven som totalt ikke eksisterende, i motsetning til våre nabokommuner. Det sa sauebonde Finn-Hugo Karvonen i Skibotn til iStorfjord tidligere i sommer.

Han viser til at at grunneieren har driveplikt, og at den kan oppfylles ved at grunneieren leier bort arealet for et tidsrom på minimum 10 år, uten anledning til å si opp avtalen i denne perioden.

Det er kommunen som skal følge opp brudd på driveplikten. iStorfjord har spurt kommunen hvordan kommunen kontrollerer dette. Men vi har ikke fått svar.

Asle  Lifjell er rådgiver innen jord-, skog-,  fiske- og utmarksforvaltning i Storfjord kommune. I en epost til iStorfjord svarer han sånn:

– Jordeier skal etter loven enten drive jorda selv, eller oppfylle driveplikten med å leie ut arealene på skriftlig kontrakt med varighet på 10 år.  Alternativt kan søknad om fritak sendes inn til kommunen dersom det ikke er interesserte leietakere. Den bør innvilges med vilkår om at jorda skal leies ut dersom det dukker opp interesserte leietakere.

– Jordleieavtalene er privatrettslige, slik at kommunen er avhengig av å få tilbakemelding fra næringa dersom det ikke gis leiekontrakt på eiendommer. Kommunen kan i konsesjonssammenheng kreve jordleiekontrakt som vilkår i forbindelse med vedtak om konsesjon, skriver Lifjell.

Det er altså opp til bøndene å melde fra til kommunen dersom de ikke oppnår leiekontrakt som tilfredsstiller lovens krav. Men da mister de trolig arealet til leietakere som ikke er så nøye med lovlig langtidskontrakt.

Kopi til kommunen

Ifølge Landbruksdirektoratet skal kopi av leieavtalen sendes til kommunen, og ifølge jordloven er driveplikten ikke oppfylt dersom en slik avtale ikke foreligger.  Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar.  Dermed skulle det være enkelt for kommunen å drive kontroll, men det skjer ikke, etter det som framgår av kommunens svar.

– Angående boplikten, så skal kommunen sjekke at folk er bosatt i folkeregisteret på eiendommen for å kunne si at de oppfyller driveplikten, skriver Lifjell.