–Det mest effektive verktøyet

Ikke alle hus egner seg som helårsbolig, men i Gratangen skal de som gjør det, brukes som det.
Ikke alle hus egner seg som helårsbolig, men i Gratangen skal de som gjør det, brukes som nettopp det, og ikke som fritidshus..

– Dette er det mest effektive verktøyet kommunen har for å sikre at det bor folk i husan, og at hus ikke blir kjøpt opp av kapitalsterke folk som vil bruke dem som feriehus.

Ordfører i Gratangen, Eva Helene Ottesen. Foto: Privat.
Ordfører i Gratangen, Eva Helene Ottesen. Foto: Privat.

Det sier ordfører Eva Helene Ottesen i Gratangen kommune. Av 65 kommuner i hele landet er Gratangen kommune den eneste kommunen i Troms som har innført nullgrense for konsesjonsplikt.

Nå varsler ordfører Knut Jentoft at han vil ta opp spørsmålet om nullgrense også i Storfjord til politisk behandling i løpet av høsten.

Ordfører Eva Helene Ottesen i Gratangen er ikke i tvil:

– Dette er det mest effektive verktøyet kommunen har for å sikre at det bor folk i husan, og at hus ikke blir kjøpt opp av kapitalsterke folk som vil bruke dem som feriehus.

– Vi registrerte at det var de mest attraktive boligene som ble oppkjøpt, nær skole, barnehage, butikk og anna infrastruktur, sier hun til iStorfjord.

Som eksempel nevner hun et ungt par som ville kjøpe et hus like ved skolen.

– De ville tapt om ikke kommunen  grep inn.

– For oss er det viktig at det bor folk i husan hele året, og småkommunene er altfor redde for å bruke dette verktøyet. På Sørlandet derimot er det mye brukt, konstaterer hun, og anbefaler gjerne andre kommuner til å innføre ordninga. Hun konstaterer at når unge mennesker skal etablere seg i kommunen, er ikke det å bygge bolig det første de gjør. Da kjøper de heller et eksisterende hus hvis det er mulig. Og i konkurranse med kapitalsterke kjøpere som er ute etter feriehus, er de sjanseløse.

Eva Ottesen forteller at det var stor uenighet om null-grensen da den ble innført rundt 2010.

De som var i opposisjon og motstandere av nullgrensen, beholdt den likevel da de kom til makta og ordninga står altså ved lag fremdeles. Ett av argumentene mot nullgrense var at boligselgerne ville tape.

– Men det har ikke vært tilfelle. De har fått solgt for takst, opplyser hun.

Se forskriften for Gratangen her!

Synkende folketall

Skjermbilde 2016-08-28 kl. 10.19.03Etter at folketallet i Storfjord i hele tida etter krigen har holdt seg ganske stabilt rundt 1900, har det i den siste tida gått nedover, med unntak for siste kvartal, da det økte med 12 personer.

Ordfører Knut Jentoft i Storfjord kommune ønsker na å ta opp spørsmålet om nullgrense for konsesjonsfrihet politisk i løpet av høsten.

– Vi mangler byggeklare tomter i store deler av kommunen, og vi mangler ledige boliger, samtidig som mange boliger står tomme. Vi vil se hvilke muligheter lovverket gir oss, sier han. Han har tro på Skjermbilde 2016-08-28 kl. 10.05.02politisk enighet om å ta i bruk nullgrense.

For å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål, har 65 av landets kommuner

Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft.
Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft.

 

bestemt at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt helt eller delvis ikke gjelder.

I disse kommunene må man søke om konsesjon på erverv av fast eiendom dersom kjøper eller andre ikke skal bo på eiendommen i sin eiertid. Søknaden om konsesjon sendes til kommunen der eiendommen ligger.

 

Boplikt

Av Landbruksdirektoratets nettsider framgår det at kommunen skal gi konsesjon uten vilkår om boplikt når det ikke er nødvendig å hindre at eiendommen blir brukt til fritidsformål. Ved denne avgjørelsen kan det blant annet legges vekt på eiendommens beliggenhet, herunder om det området der eiendommen ligger i har karakter av å være et utpreget fritidsområde, bebyggelsens art og standard, hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig, hvor lang tid den ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den til helårsbolig.

Konsesjon uten vilkår om boplikt skal også gis dersom kommunen finner det godtgjort at eiendommen bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er vesentlig lavere enn prisnivået for tilsvarende helårsboliger i området.

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

I kommuner med nedsatt konsesjonsgrense kan eier overta boligen uten å bli pålagt boplikt dersom eieren kan bekrefte at han/hun er i nær familie med tidligere eier. Enkelte kommuner kan ha satt slektskapsunntaket ut av kraft slik at boplikt er den eneste muligheten til å overta konsesjonsfritt.