Endelig nei til privatisering av strandlinje

Byggninger i sjøkanten hindrer allmenn ferdsel langs strandlinja.

Hytteeiere på Bentsjord får ikke utvide tomta si mot sjøen. Det er klart etter at Statsforvalteren i Troms og Finnmark har stadfesta Storfjord kommunes vedtak om å avslå søknaden om utvidelse og dispensasjon fra planformål og 100 meter-beltet mot sjø.

Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medføre en utvidelse av tomta mot sjø som effektivt vil hindre allmenn ferdsel langs strandlinja.

BIlde og tekst fra saksframlegget.

– Tomta er i utgangspunktet utforma og plassert slik at ferdsel langs strandlinja skal være mulig. I hytteområdet vil det være ønskelig å sikre strandlinja for friluftsliv og allmenn ferdsel, dette i henhold til planformål. For å innvilge dispensasjonen, må planformålet vesentlig tilsidesettes. Det har ikke kommet fram overveiende fordeler med dispensasjonen som tilsier at søknaden bør innvilges. Etter plan- plan og bygningsloven paragraf 19-2 skal ikke slik dispensasjon innvilges, heiter det i saksframlegget.

Nå har Statsforvalteren behandla en klage fra søkeren, men i brev av 10 mars i år stadfestes altså kommunens vedtak om avslag.

Bildene i saksframlegget viser at det er gjort tiltak utafor tomtegrensa, tiltak som hindrer fri ferdsel langs standlinja, og vi har spurt saksbehandler Joakim Stennsrud Nilsen hvilke følger det vil få for hytteeieren.

Han svarer at saka er registrert til ulovlighetsoppfølgning av bygningene utafor tomta.

– Vi kan ikke forskuttere hvilket utfall dette vil få, men uten dispensasjon eller reguleringsendring kan ikke byggetillatelse innvilges, sier han.

Søknaden om dispensasjon er datert 16. oktober i 2018. Storfjord kommune var på befaring i området sommeren 2019.