Kategoriarkiv: Ukategorisert

Starter sesongen med andakt

Stor deltakelse på motorsykkelens dag i Storfjord. Her fra andakten ved Storfjord kirke.

Storfjord MC-klubb holder fast på tradisjonene.

Dermed var det klart for å starte sesongen med en rundtur Lyngen rundt som det heter. Oteren – Lyngseidet – ferge til Olderdalen – Hatteng-Oteren.

Undervegs har det blitt tradisjon med MC-andakt ved Storfjord kirke. Så også i år.

– Det er fantastisk at de vil starte med en andakt, sier prest Svenn A. Nielsen, bedre kjent som Svenna i lokalmiljøet. Det er første gangen han er med på et sånt arrangement, men utelukker ikke at det blir flere.

Tom Kristiansen i Storfjord MC-klubb sier at de i år var 42 sykler med over ferga.

Og hvis de skulle velge en dag, kunne de vel ikke være heldigere med været i dag, 17 plussgrader og strålende sol.

– Etter andakten blir det sosialt samvær med kaffe og vafler på Otertun. Og kos i finværet, sier Tom.

DCIM100MEDIADJI_0040.JPG
DCIM100MEDIADJI_0037.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0045.JPG

Spør om skuterløyper og nasjonalpark

Solveig Sommerseth (TPL) stiller spørsmål om skuterløyper og nasjonalpark.

Solveig Sommerseth stiller interpellasjonen nedenfor i morgendagens kommunstyremøte.

Bakgrunn: Samarbeidsavtale mellom det politiske flertallet i Storfjord (H/AP/MDG) sier at nasjonalpark ved Treriksrøysa skal utredes. Konsekvensen er at man da verken får godkjent eksisterende eller nye skuterløyper mens prosessen pågår. Det fremkommer videre av miljøplattformen at det ikke skal åpnes for nye løyper.

I formannskapsmøte 06.11.2019 ble det på forespørsel fra meg opplyst av ordfører at punktet i miljøplattformen deres om at nasjonalpark skal utredes, ikke skal tolkes bokstavelig – men at det betyr utredning dersom området blir valgt av Miljødirektoratet via sak om supplerende vern. Jeg forutsetter i interpellasjonen at så er tilfelle, og at sak om videreføring av eksisterende skuterløyper fortsetter. Det er satt av kun 200000 kroner til arbeidet med regodkjenning i budsjett for 2020. Beløpet synes lavt med tanke på den omfattende kommende prosess, hvor saken må utredes grundig før høring og erfaringsmessig kan det bety at både tid og ressursbruk medgår. Mener ordfører/rådmann at avsatt beløp er tilstrekkelig? Hvordan skal det jobbes videre med saken? Jeg mener at nå haster det med å få igangsatt jobben som må til, før forslag kan sendes på høring. Kan vi budsjettregulere i dagens møte, slik at vi starter opp umiddelbart? Inndekning kan gjøres via mindreforbruket for 2018. 

Er det korrekt at Høyre og AP vil stoppe eventuelle gode forslag til nye skuterløyper, slik som eksempelvis sammenbinding mot Målselv, sammenbinding Oteren-Hatteng mv.? 

Viser videre til brev av  22.09.2017 fra Miljødirektoratet, sendt alle kommuner i Nord-Troms og Finnmark.   Brevet omhandler videreføring av eksisterende snøskuterløyper – krav og veiledning til utredning og prosess. 

I brevet gis det praktiske råd og anbefalinger om hvordan kommunene kan gå frem for å videreføre eksisterende snøskuterløyper innen 2021 innenfor rammen av nytt regelverk.  I tillegg til å involvere Fylkesmannen når det gjelder utredningsbehov før saken sendes på høring, anbefales det at kommunene venter med prosessen til vi har kartlagt og verdsatt våre friluftslivsområder. Dette skal være gjort innen 2018.

Spørsmål:

1)     Har Storfjord kommune startet opp arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, slik at dette er ferdig innen utgangen av 2018?

2)     Har Storfjord kommune vurdert å søke fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av dette arbeidet?

3)     Regner Storfjord kommune med å komme i mål innen 2021 både når det gjelder videreføring av eksisterende skuterløype og planarbeid for evt. nye løyper?

Meld deg som bøssebærer!

Oppfordringa kommer fra ordfører Geir Varvik, som fremdeles mangler mange bøssebærere til årets TV-aksjon.

Pengene fra årets TV-aksjon førstkommende søndag går til hjelpeorganisasjonen CARE .

– Det er viktig at Storfjord-samfunnet også klarer å mobilisere til denne nasjonale dugnaden, mener han, og ber folk som har lyst til å bidra ta kontakt med ordføreren på sms til mobil 911 65 017 innen torsdag .

Her er den miljøpolitiske plattformen

Miljøpolitisk plattform.

Det har fremdeles ikke vært mulig å få innsyn i samarbeidspartienes politiske plattform, ei uke etter at det nye kommunestyret blei konstituert.

Ordfører Gei Varvik (H) begrunner det med at innholdet i den først skal gjøres kjent på medlemsmøter hos samarbeidspartiene. Derfor vil ikke offentligheta få tilgang til den før i neste uke.

MDG i Storfjord var imideridi tidlig ute med deler av denne plattformen, den delen som gjelder miljøet. Og den har allerede fått det til å koke på sosiale medier. Årsaken er det som står om skuterløyper og om nasjonalpark ved Treriksrøysa.

Her heter det:

“Vi anerkjenner at verden står overfor en klima-, naturmangfolds-og en plastkrise. Vi vil følge opp med planer og tiltak på områder der Storfjord kommune kan bidra til en bærekraftig utvikling. Alle miljø-og klimatiltakene som ble vedtatt i juni 2019 skal videreføres, følges opp og implementeres i en lokal klima- og miljøplan for Storfjord kommune. Arbeidet med å utarbeide klima- og miljøplanen skal ha høy politisk prioritet og planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019-2022. Vedtak om plastfri kommune, enøk-tiltak, tilrettelegging for el-biler, kloakkrenseanlegg, kildesortering og kompostering på kommunale arbeidsplasser, miljøfyrtårnsertifisering av skoler og rådhus og strategier for pollinerende insekter må også ivaretas i neste periodes planarbeid og i budsjettprosesser. 

Samarbeidspartiene vil: 

  • At tidligere vedtatte klima-og miljøtiltak skal følges opp. 
  • Å skape engasjement for lokalt miljø-og klimaarbeid 
  • At Storfjord kommune skal innføre ldimaregnskap og klimabudsjett 
  • Sikre og øke lokal matproduksjon og skal i større grad tilrettelegge for småskalabønder, reindrift og fiskere. 
  • At innkjøpsordningene skal gjennomgås og brukes aktivt for å fremme klima-og miljøvennlige anskaffelser samt å støtte lokal innovasjon og lokalt næringsliv. 
  • Vurdere oppdrett i fjorden kun dersom anleggene kan garantere for null lus, null rømninger og null ressurser på avveie. 
  • At Nasjonalpark ved Treriksrøysa skal utredes. En vernestatus og en forvaltning som ikke er forenlig med reindrifta, vil være uaktuell. 
  • Bevare eksisterende scooterløypenettverk, men det skal ikke åpnes for nye løyper. 
  • I samarbeid med stisyklermiljøet finne gode løsninger for å forhindre terrengslitasje, finne finansiering til og gjennomføre sykkelsti bygging 
  • At miljøkrav, klimaavtrykk og strategier for pollinatorvennlige grøntområder skal vektes i anbudsprosessen i byggeprosjekt. “

Pøser på med kloakk

Harald Olsborg er leder i Signaldalelvas grunneierlag.

Storfjord kommune slipper ut tre ganger så mye kloakk i Storfjordbotnen som det er gitt tillatelse til.

Det hevder Harald Olsborg i Signaldalelvas grunneierlag i et klagebrev til kommunen.

– Vårt overslag viser at renseanlegget per i dag er tilknyttet omlag 780 personekvivalenter (PE). Utslippstillatelsen for Hatteng rensedistrikt tillater etter hva vi forstår en kapasitet opp til 270 PE. Om våre anslag er riktige, innebærer det at utslippsmengden fra Hatteng rensedistrikt er mer enn tre ganger høyere enn tillatt, heter det i brevet.

– Vi får fra tid til annen tilbakemeldinger om illeluktende slimlag på redskaper i sjøen, om usmak på fiskefangster og at det lukter kloakk ved koking av fisk fanget innerst i fjorden. Vi forstår også at fjordfiskerne unngår å fiske innerst i fjorden på grunn av kloakkutslippene, som vi antar akkumulerer i det langsomme vannskiftet innenfor i tersklene i fjorden, skriver grunneierlaget.

I brevet vises det til at Signaldalvassdraget nå er i en fase med reetablering av fiskestammen etter rotenonbehandlinga i 2015 og 2016. Signaldalelvas Grunneierlag medvirker i dette arbeidet, og mener Storfjord kommunes forurensende utslipp i fjordbotn er kritikkverdig med tanke på oppvekstsvilkårene for fiskeslagene i fjordbassenget generelt og for de anadrome fiskeslagene spesielt. 

– Storsamfunnet har brukt og bruker nå betydelige midler for å gjenskape et livskraftig vassdrag, og vi er av den oppfatning at Storfjord kommune må gjøre sitt for at dette arbeidet skal lykkes, skriver grunneierlaget, som ønsker en rein fjord fri for kloakkinnblanding og andre forurensinger.

Nå ber laget om tilbakemelding, og spør hva kommunen vil gjøre for å gjenvinne kontrollen med utslippene til storfjordbotnen. 

Driftssjef Trond-Arne Hoe i Storfjord kommune sier til iStorfjord at kommunen holder på å gå igjennom hele saken om klokkrenseanlegget, og at man holder på med et prosjekt for å oppgradere det i forbindelse med et planlagt nytt boligfelt på Hatteng. Ifølge Hoe står renseanlegget på Oteren, som begynner å bli gammelt, også på planen for oppgraderinger.

For Skibotns del er kloakkrenseanlegg vedtatt utbygd, men er satt på vent på grunn av usikkerheta rundt lakseslakteriet, ifølge Hoe.

I mer enn 20 år har kloakkutslipet innerst i fjordbotn blitt kritisert.

29. mai 2001 hadde iStorfjord denne saka:

Avfallsservice har igjen tømt kloakk fra private septiktanker i kloakkanlegget på Hatteng. Da selskapet gjorde det samme for to år siden, ble det reist sterk kritikk mot selskapet fordi man mente kloakkanlegget bare var dimensjonert for bebyggelsen på Hatteng, og at kloakken havnet rett i sjøen på grunn av overbelastning.
Rolf Bjørklund, som sitter i hovedutvalg for teknikk og miljø, forteller at han tilfeldigvis ble oppmerksom på at det igjen pågikk slik tømming onsdag i forrige uke. Han kaller det miljøkriminalitet, og viser til reaksjonen forrige gang. – Dette er bare snakk om tømming fra tre -fire husstander i indre del av fjorden, husstander som har hatt problemer med at kloakken er frosset, for eksempel, sier driftssjef Steinar Engstad. Han kaller det ei nødløsning.
Driftssjefen opplyser at den ordinære tømminga starter i Skibotn om 14 dager. Da skjer det på samme måten som i fjor, ved at vannet skilles ut i Avfallsservice sitt anlegg, og slippes ut i kloakken ved renseanlegget på Oteren, og havner i sjøen. Slammet skal deponeres i Skibotndalen.
Ifølge driftssjefen arbeides det nå med ei løsning hvor rejektvannet infiltreres i grunnen, slik at det ikke skal forurense elv og sjø.