Alle innlegg av Innsender

Inhabilitet og avlysningsplikt

Av Wiggo Hansen

Ja, det var dommen fra KOFA på Storfjord kommunes forsøk på anbudsutlysning av brøyting for de neste 8 årene. Men kommentarene fra ordføreren er direkte nedslående: ”Kontraktene er allerede signert og jeg kan ikke se at dette skal få noen konsekvenser verken for gjeldende tjenestemann eller kommunen.” 

Wiggo Hansen.

Så i hans øyne er det ikke så farlig om kontrakter verdt 10-talls millioner utdeles på bakgrunn av inhabilitet og et konkurransegrunnlag så uklart at  KOFA mener det gir avlysningsplikt. Hvordan skal vi ha tillit til en ordfører som forsvarer slike misligheter og prøver å bagatellisere regelbruddene? Og så sier han at kommunen er bundet av disse kontraktene. 

Men kommunen ble advart etter antagelse av anbud. En av tilbyderne varslet klage til KOFA og mente at det forelå avlysningsplikt grunnet uklart konkurransegrunnlag og inhabilitet. Kommunen kunne selvfølgelig benyttet seg av sin vedståelsesfrist og ventet med å signere kontraktene til etter KOFA’s behandling av klagene, men valgte å signere kontraktene ganske umiddelbart. Klagerne fikk som kjent medhold i KOFA, men nå var kontraktene allerede signert. Men hvor bindende kan en kontrakt, signert av to parter som KOFA har betegnet så vennskapelig at det foreligger inhabilitet, være? Er det ingen i kommunen som lengre kaster et blikk på kommunens ”etiske retningslinjer? Dette er jo et grovt overtramp av intensjonene i alt disse retningslinjene inneholder.

Men hvis ordfører og administrasjon gjerne ønsker å rette opp i forholdene, så har de en fullt ut legal måte å gjøre det på. I utlysningen, under punktet ”kontrakt” står det at kontraktene er gjensidig oppsigelig med 6 måneders oppsigelse. Oppsigelse gir heller ikke grunn til erstatning for noen av partene. Da kan de si opp kontraktene nå, og når denne brøytesesongen er over, løper også kontraktene ut. Da har de hele våren og sommeren til å lyse ut et nytt anbud. Og da helst  uten inhabilitet og uklart konkurransegrunnlag. 

Men dette anbudskaoset er jo ikke av ny dato, men har pågått i noen år nå.

For ca to år siden hadde NRK en reportasje fra Storfjord som omhandlet kritikkverdige forhold i driftsetaten, deriblant restaurering av vannverket i Tverrdalen. 

Utlysningen fant sted i 2019. Firmaet som fikk oppdraget på ca 5 mill., hadde en eier og daglig  leder som også jobbet som byggeleder for Storfjord kommune. Kommunen hadde et vedtak på at så lenge han jobbet som byggeleder i kommunen, kunne ikke firmaet hans ta oppdrag for kommunen, for å unngå rolleblanding og inhabilitet. Dette førte da til reaksjoner fra det daværende kontrollutvalget, som satte revisjonsselskapet KomRevNord til å granske forholdet. 

De avdekket mange graverende forhold i etaten. Revisjonen kom med en klar advarsel til kommunen: ”Entreprenør sitter på begge sider av anbudsbordet”. Bl.a. ble ikke denne konkurransen utlyst i DOFFIN, men kun sendt ut til to firmaer. Det ene var det ovenfor nevnte firmaet, og det andre et lite firma fra Tromsø. Skandalen ble jo avdekket, og kommunen sendte ut anbudspapirer til to firmaer til; et fra Balsfjord og et fra Alta, men da var det bare fire dager igjen til anbudsfristen utløp. Så det kom bare inn et tilbud, og kommunen valgte da å gå i kontraktsforhandlinger med sin egen byggeleders firma. Det er verdt å merke seg at ingen andre firma fra kommunen ble invitert.

I tillegg skulle det skiftes ca 600 meter rør, og 220 av disse metrene gikk til samme firma, uten utlysning. De resterende 380 ble utlyst, og da vant et annet firma kontrakten.

I følge reportasjen i NRK, så hadde firmaet i perioden 2017-2020 oppdrag for kommunen til en verdi av 15 millioner, og var med det en av de største leverandørene til kommunen, samtidig som han var kommunens byggeleder, og i følge kommunen ikke skulle ha entreprenøroppdrag for kommunen. Man kan bli schizofren med mindre.

I motsetning  til dagens kontrollutvalg, så gjorde det daværende utvalget jobben sin. De gransket forholdet, fant en rekke graverende forhold og sendte saken videre til k-styret med en innstilling. Men k-styret, da med ordfører og flertall fra TPL, de stryker det alvorligste punktet i innstillingen, og vedtar et ”god dag mann økseskaft” vedtak som ikke betyr noenting. Da kan man jo forstå hvorfor de er så tause i dag, de har så absolutt sine svin på skogen i denne saken. Det er også verdt å nevne at revisjonsfirmaet som gransket forholdene er lite fornøyd med daværende administrasjon som hadde problemer med å ”finne” dokumenter som de etterspurte. De skyldte bl.a. på ansatte som hadde sluttet, og derfor vanskelig å finne dokumentene. Men ansatte tar vel ikke med seg kommunale dokumenter når de slutter? De arkiveres vel på vanlig måte.

Hvis vi ser på det som har skjedd i regjeringen denne sommeren og høsten, hvor det er avdekket flere tilfeller av inhabilitet, hvor statsråder har gitt styreverv til sine venner og bekjente, og ektemenn har handlet aksjer uten statsrådektefellens viten, så har de alle vært tvunget til å trekke seg. I sum er jo disse sakene bagateller mot det som skjer her i kommunen.

Så hvorfor er ordføreren så villig til å lukke øynene for disse mislighetene? Spørsmålet er etter mitt syn berettiget, når vi vet at vedkommende bedriftsleder er identisk med leder av Storfjord Høyre, samme parti som ordføreren. I tillegg er han og valgt som medlem av kontrollutvalget. 

Vi har i tillegg sett at dagens leder av kontrollutvalget fra TPL i et tidigere innlegg her i avisa har kritisert firmaet som har klaget til KOFA, og framhevet høyrelederens firma for gratisarbeid for kommunen. Og dersom utvalget nå skulle være interessert i å ta opp saken på nytt, så er det ikke mange igjen som kan ta i denne saken med rene hender. På bakgrunn av sine uttalelser er jo lederen inhabil. Høyres leder likeså, og dermed også hans to medrepresentanter fra Høyre. Da er det bare SP’s ene representant igjen. Hun får et stort ansvar på sine skuldre. 

Dette samrøret av politikk, inhabilitet og millionkontrakter må det nå tas et oppgjør med. Ordføreren må nå begynne å ta realitetene innover seg, og slutte å opptre som heiagjeng for tvilsomme anskaffelsesprosedyrer. Her er grunnleggende prinsipper om konkurransegjennomføring, likebehandling, dokumentasjon og etterprøvbarhet ikke overholdt. Aller helst burde saken meldes til politiet og fått en uhildet gransking der. Å skyve det under teppet hjelper bare så lenge teppet ligger der. 

– Har enda er en vei å gå

Av ordfører Geir Varvik

Storfjord kommune har mottatt Klagenemndas avgjørelse i den såkalte «brøytesaken». Vi konstaterer at KOFA mener vi har brutt regelverket på to områder i sin konklusjon:

Ordfører Geir Varvik.

Storfjord kommune har brutt regelverket, som følge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. 

Storfjord kommune har brutt regelverket, som følge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medfører avlysningsplikt.

Kommunen har over det siste året valgt å engasjere eksterne rådgivere for å bistå oss med gjennomføring av konkurranser. Dette har vært et tiltak for å blant annet gjenopprette aktørenes tillit til prosessen. Vi ser dessverre at det enda er en vei å gå i dette arbeidet. 

Den merkantile delen av brøytekonkurransen er gjennomført av Innkjøpskontoret, som ubestridt er uhildet i saken.

Kommunen mottok utkast til evaluering 9. juni 2023. Faggruppen gjorde i sitt møte ingen endringer i denne evalueringen som påvirket utfallet av konkurransen. KOFA skriver innledningsvis at habiliteten er noe man har hatt anledning til å rette uten å avlyse konkurransen, og at evalueringen kunne vært gjennomført med en ny faggruppe.

Vi registrerer også at klager ikke har blitt hørt med at konkurransegrunnlaget ble påvirket av det etter KOFAs syn inhabile medlemmet i faggruppen.

Vi vil understreke at vi mener det ikke finnes noen holdepunkter for at eventuell inhabilitet har påvirket det endelige utfallet av konkurransen. Det er tegnet kontrakt med tre lokale firmaer i Storfjord, og det er etter vårt syn ingenting som tilsier at konkurranseutfallet ville vært et annet dersom det hadde vært andre medlemmer av faggruppen.

Dersom KOFAs syn når det gjelder inhabilitet skulle vært rettslig bindende, noe det ikke er, vil det kunne få fatale konsekvenser for små kommuner.

Når det gjelder påståtte uklarheter rundt avvik, er ingen av tilbyderne trukket for slike forhold i evalueringen.

Vi mener også at det er utenkelig at dette forholdet har påvirket tilbudene eller deltagelsen, men vil selvsagt gjennomgå dette punktet nøye med tanke på læringspunkter for framtidige konkurranser.

Vi registrerer også at KOFA er enige med oss i at kommunen ikke har brutt prinsippet om konkurranse, ved å inngå kontrakter med en varighet på opptil åtte år, slik innklager hevdet.

KOFAs konklusjon er rådgivende, men for Storfjord kommune vil den danne et viktig læringsgrunnlag for hvordan vi må jobbe videre med gjennomføring av prosjekter som involverer entreprenøroppdrag.

Avtaler om brøyting er underskrevet med tre lokale tilbydere og disse er kommunen bundet av

Storfjord kommune må nå ta nødvendige skritt slik at entreprenøroppdrag også i framtiden kan bli utført.