Spør om skuterløyper og nasjonalpark

Solveig Sommerseth (TPL) stiller spørsmål om skuterløyper og nasjonalpark.

Solveig Sommerseth stiller interpellasjonen nedenfor i morgendagens kommunstyremøte.

Bakgrunn: Samarbeidsavtale mellom det politiske flertallet i Storfjord (H/AP/MDG) sier at nasjonalpark ved Treriksrøysa skal utredes. Konsekvensen er at man da verken får godkjent eksisterende eller nye skuterløyper mens prosessen pågår. Det fremkommer videre av miljøplattformen at det ikke skal åpnes for nye løyper.

I formannskapsmøte 06.11.2019 ble det på forespørsel fra meg opplyst av ordfører at punktet i miljøplattformen deres om at nasjonalpark skal utredes, ikke skal tolkes bokstavelig – men at det betyr utredning dersom området blir valgt av Miljødirektoratet via sak om supplerende vern. Jeg forutsetter i interpellasjonen at så er tilfelle, og at sak om videreføring av eksisterende skuterløyper fortsetter. Det er satt av kun 200000 kroner til arbeidet med regodkjenning i budsjett for 2020. Beløpet synes lavt med tanke på den omfattende kommende prosess, hvor saken må utredes grundig før høring og erfaringsmessig kan det bety at både tid og ressursbruk medgår. Mener ordfører/rådmann at avsatt beløp er tilstrekkelig? Hvordan skal det jobbes videre med saken? Jeg mener at nå haster det med å få igangsatt jobben som må til, før forslag kan sendes på høring. Kan vi budsjettregulere i dagens møte, slik at vi starter opp umiddelbart? Inndekning kan gjøres via mindreforbruket for 2018. 

Er det korrekt at Høyre og AP vil stoppe eventuelle gode forslag til nye skuterløyper, slik som eksempelvis sammenbinding mot Målselv, sammenbinding Oteren-Hatteng mv.? 

Viser videre til brev av  22.09.2017 fra Miljødirektoratet, sendt alle kommuner i Nord-Troms og Finnmark.   Brevet omhandler videreføring av eksisterende snøskuterløyper – krav og veiledning til utredning og prosess. 

I brevet gis det praktiske råd og anbefalinger om hvordan kommunene kan gå frem for å videreføre eksisterende snøskuterløyper innen 2021 innenfor rammen av nytt regelverk.  I tillegg til å involvere Fylkesmannen når det gjelder utredningsbehov før saken sendes på høring, anbefales det at kommunene venter med prosessen til vi har kartlagt og verdsatt våre friluftslivsområder. Dette skal være gjort innen 2018.

Spørsmål:

1)     Har Storfjord kommune startet opp arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, slik at dette er ferdig innen utgangen av 2018?

2)     Har Storfjord kommune vurdert å søke fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av dette arbeidet?

3)     Regner Storfjord kommune med å komme i mål innen 2021 både når det gjelder videreføring av eksisterende skuterløype og planarbeid for evt. nye løyper?

Én kommentar til “Spør om skuterløyper og nasjonalpark”

  1. Av og til har man så god tid, at man får dårlig tid? Det kan synes å nå gjelde Storfjord med tanke på frist til i juni 2021 for å få videreført eksisterende snøskuterløyper. Fra interpellasjonen jeg stilte i siste kommunestyremøte er det allerede sagt og skrevet mye i media vedr. Høyres og Arbeidspartiets flause i samarbeidsavtalen, så det gjentar jeg ikke. Imidlertid må jeg komme men en liten «fun fact» fra interpellasjonen i kommunestyret 13.11.2019. Fra avsnittet der jeg viser til brev av 22.09.2017 fra Miljødirektoratet, og ut resten av interpellasjon, er faktisk fremmet som en interpellasjon i kommunestyret den 25.10.2017! Helt ordrett! Samme interpellasjon er altså besvart av 2 forskjellige ordførere med litt over 2 års mellomrom. Det beviser at planarbeid virkelig tar tid, og da er det ikke rart man begynner å bli bekymret for fremdriften.

    I oktober 2017 ble det svart at arbeidet skulle iverksettes, og at det ikke var noe problem å få alt arbeid ferdigstilt innen 2021. Jeg har med jevne mellomrom etterlyst status, og alltid fått samme svar; arbeidsgruppen er i sving og forsikrer at vi når tidsfristen. Nåværende ordfører svarer nå det samme, og at det er viktigere å få regodkjent eksisterende løyper fremfor eventuelle nye. Nåvel, eg leser no brevet av 22.09.2017 litt annerledes, men her får vi anta at de ledende vet hva de holder på med.

    Jeg fikk det ærefulle oppdrag av å møte som vara i miljø-, plan og driftsstyret 15.11.2019. MPD var enige med meg i at vi nå trenger en rapport fra arbeidsgruppa om status så langt, og avklaring om det kommende arbeid kan utføres ved bruk av interne ressurser, samt om det foreslåtte beløp i budsjett 2020 er tilstrekkelig.

    Da ser vi fram til orienteringa om utført arbeid hittil, som vi er lovet å få til enten fk. formannskap eller til kommunestyret i desember. Driftssjef opplyste at de ikke er klar enda med planutkast, og når vi vet at høringer, utredninger og bred medvirkning fra mange parter tar tid – så er det nok greit å ta bremsene av, og å nå gire opp arbeidet med regodkjenningene.

    PS! Jeg ser at Fylkesmannen er streng med en av kommunene i Finnmark som nettopp har vedtatt sin kommunale forskrift om løypenett. Det står til og med i deres saksframlegg at Fylkesmannen har varslet klage på det arbeidet som er utført av kommunen. Så rådet til Storfjord må jo da være; gjør det riktig med en gang!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *