Kunstgressbanen i Storfjord

Hallgeir Naimak (H) og Silja Skjelnes-Mattila (MDG).

På kunstgressbaner over hele Norge ligger det tonnevis med gummikuler som stammer fra gamle bildekk (SBR-granulat). Hvert år forsvinner store mengder av disse rett ut i naturen.

Av Hallgeir Naimak, Storfjord Høyre og Silja Skjelnes-Mattila,  Storfjord MDG

Ifølge Miljødirektoratet inneholder en 11’er-bane rundt 100 tonn gummigranulater og hvert år må en enkelt 11’er-bane etterfylles med cirka ti tonn. Bildekk inneholder en rekke miljøgifter som vi naturligvis ikke ønsker skal havne i naturen. I sum utgjør plastavfall fra kunstgressbaner en stor kilde til mikroplast på landsbasis og plasserer kunstgressbaner på andreplass over kilder til mikroplast på land, nest etter slitasje fra bildekk. Av alle utslippskilder, er kunstgressbaner det som det kanskje er enklest å gjøre noe med. Det trodde vi, i hvert fall.

Miljødirektoratet har i nyhetssak 2.1.17 uttalt at de skal se nærmere på innføring av en egen forskrift for etablering og drift av kunstgressbaner, og vil vurdere utfasing av gummigranulat fra oppmalte bil- og maskindekk. Dette tolker vi som et tydelig varsel om at et forbud om SBR-granulat vil komme.

På grunnlag av dette varselet ble temaet om granulatfyll løftet opp i kommunestyret 22.2.17. Formuleringen Storfjord kommune tar mikroplastforurensningen på alvor, og vil i samarbeide med Storfjord IL vurdere en mer miljøvennlig fyllmasse til kunstgressbanen enn SBR-granulat ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer. I tiden mellom februar og mai-møtene har det likevel skjedd et kulissearbeid som vi ikke har klart å snappe opp. Fra ganske unisone holdninger om at miljøutfordringene skal tas på alvor og at våre barn ikke skal spille fotball på en dunge med spesialavfall, hadde det politiske Storfjord gjort en kuvending. Innstillingen som ble forelagt kommunestyret 10.5. var at Storfjord kommune altså går for SBR-granulat, og kun vektlegger avbøtende tiltak for granulat på avveie. Dette ble vedtatt 13 mot 3 stemmer. Dette synes vi var både overraskende og skuffende.

Rundt omkring i Norge gjøres i disse dager vedtak om mer miljøvennlig fyllmasse til kunstgressbaner over lav sko. Men i Storfjord går man altså i motsatt retning. Her skal man i etablering av en ny kunstgressbane faktisk tviholde på retten til å bruke SBR-granulat, og altså med viten og vilje bruke et granulat som man vet er miljøfarlig og som man vet kan bli forbudt. Argumentasjonen til Tverrpolitisk Liste var blant annet at de andre alternativene har for dårlige spille-egenskaper for våre barn. TPL/SP i Storfjord mener altså at SBR-granulat både er billigst og best på alle måter, mens man andre steder mener at SBR-granulatet bør unngås.

I Bodø kommune ble det i februar 2017 gjort et enstemmig vedtak om mer miljøvennlige kunstgressbaner: «Med bakgrunn i sakens innhold og varsel om nytt regelverk for kunstgressbaner bør Bodø kommune gå bort fra bruk av gummigranulat fra oppmalte bil- og maskindekk som fyllmasse i kunstgressbanene ved framtidig rehabilitering av eksisterende baner, og ved etablering av nye baner. Et mer miljøvennlig alternativ må velges for å minimere risikoen for negativ miljøpåvirkning, inkl. mikroplast til sjø og vassdrag». Bodø har etablert i alt 17 kunstgressbaner! I Storfjord skal vi etablere én. Bodø tar seg råd. Storfjord gjør det ikke.

Bruk av SBR-granulat har vært og er kontroversielt. Det har vært mistanke om at SBR-granulatet kan være kreftfremkallende og mange idrettsutøvere og foreldreutvalg har vært bekymret for gifteksponeringen ved kunstgressbaner med SBR-granulat. I en rapport fra 2006 konkluderer Nasjonalt folkehelseinstitutt og Radiumhospitalet riktignok med at det på grunnlag av måleresultatene ikke er grunn til å anta økt helserisiko. Basert på en samlet vurdering og føre-var prinsippet anbefalte de likevel at det ikke benyttes gummigranulat av kasserte bildekk når nye kunstgressbaner etableres. I følge Tverrpolitisk liste og Senterpartiet er det likevel ikke tvil om at det er trygt nok.

Det eneste reelle argumentet for å bruke SBR-granulat, er pris. Det er nemlig forholdsvis stor forskjell i pris mellom granulatvalgene. Det er strengt talt ikke de andre fyllmassealternativene som er dyre, men det er SBR-granulatet som er billig. Klart det er; det er jo i utgangspunktet en fantastisk måte å bli kvitt kasserte bildekk på. Vi er riktignok ikke så sikre på om det er særlig økonomisk fornuftig å velge et granulat som det er varslet et forbud mot. Det kan nemlig ikke stikkes under teppet at vi mest sannsynlig ikke kommer utenom denne økte utgiften. Dersom det varslede forbudet kommer, så vi gå for et dyrere granulat. Men denne prisen kommer da i tillegg til det valgte SBR-granulatet, ikke i stedet for.

Det var selvsagt aldri meningen at Storfjord Idrettslag skulle bære utgiften av å velge tryggere og renere fyllmasse. Den utgiften mente vi at kommunen skulle ta. Det ønsket tydeligvis ikke flertallet i det politiske miljøet i Storfjord. Vi er svært skuffa over vedtaket og vi synes at våre barn fortjener så mye bedre enn dette.

 

 

2 kommentarer til “Kunstgressbanen i Storfjord”

 1. Senterpartiet er grønt, og for et sunt lokalmiljø der barn og unge trivest og se fremover mot å skape egne arbeidsplasser og gode oppvekstmiljø for egne barn. Kunstgressbane på Hatteng er et godt tiltak som stimulerer det å ta hele norge i bruk, og gi et særskilt fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Derfor skal man ikke kimse av miljøforurensing og gå på kompromi mot folkehelsa eller naturen.
  Vi står sammen med flertallet i KS for SRB Granulat og for å få på plass kunstgressbane til en rimelig sum, samtidig som vi tar vare på miljøet. for her er det en kamp om hvilke kilder man skal tro på og hvilken forskning man legger til grunn som egentlig er sakens kjerne uten at MDG og H er ærlige om det i sin artikkel slik jeg ser det.

  Norges Fotballforbund tar barns helse og nærmiljø på alvor, og fikk alt i 2004 SINTEF Byggforsk til å analysere forskjellige typer granulater som ble benyttet i kunstgressbaner. Analysen ble utført av SINTEF Byggforsk. Denne ­leverte de til forurensningstilsynet (SFT), nå Miljødirekto­ratet, som igjen sendte analysen og prøver til Norsk Institutt for Luftforsk­ning, Norsk Institutt for Vannforskning, Folkehelseinstituttet og Radiumhospitalet.

  Se http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2006/Januar_2006/Kunstgressbaner_og_resirkulerte_bildekk/.

  Konklusjonen var så klar, at de mente det var trygt å bruke granu­lat fra bildekk, men anbefalte likevel alternativer innendørs og nær stillestående resipienter. Granulatet som nå brukes, blir ­levert fra nye fabrikker med ny teknologi, og er derfor renere enn for få år tilbake. EU har dessuten faset ut flere uheldige bestanddeler i nye bildekk slik at nytt granulat vil bli stadig renere.

  Storfjord kommune har satt inn de anbefalte tiltakene om å samle opp granulat som kommer utenfor banen og gjenbruke det. Det blir i tillegg vinterstenging og muligens “skvalperenne” og andre tiltak som forsvarlig sikrer nærmiljøet.
  Om noen vil fordype seg i det som er de samlede resultatene på forskning i norge i dag og som også er tatt med som tema i Kunstgressboka, som er en veiledning om bygging, drift og ved­likehold av kunstgressbaner kan de se spesielt pkt. 13.4-6, https://www.regjeringen.no/contentassets/99ad796eeffe4a688d9fb93f2c22ed83/kud_veileder_kunstgressboka_uu_august15.pdf.

  Mange baneeiere er flinke til å samle opp granulat utenfor banen, mens noen nok kan bli flinkere. Dette er løsbart med god planlegging når banen bygges og vedlikeholdes.

  Etter forskningsprosjektet fra 2006 er det gjort en rekke tester på granulater i mange land. NFF følger denne forskningen, noe også FIFA gjør. Ingen forskning har vist at gummigranulat medfører helsefare.
  Selv om MDG og H kan vise til annen forskning, er det så stor tvil om denne og så sterk dokumentasjon FOR bruk av rett type SRB granulat at vi trygt kan gå for den vedtatte løsningen.
  Om Miljødirektoratet, SINTEF, NFF, EU og FIFA er enige om at dagens SRB granulat er trygt, ja så stoler jeg mere på deres samlede dokumentasjon en på spekulasjoner fra noen få lokale politikere som selv “tolker det som et tydelig tegn” at det blir forbudt. Det kan se ut som at de forholder seg til forskning som ble gjort lenge før det som er dagens SRB granulat, og som miljødirektoratet sier er trygt og bra sammen med egna tiltak for å redusere spredning i nærmiljøet slik KS har vedtatt.

  1. Jeg vet nå ikke hvor “grønt” SP er som vil tillate brukt miljøfiendtlige fyllmasser når det finnes gode alternativer.
   Synes samtidig det er ganske så frekt av deg å påstå at MDG og H er uærlige. I den artikkelen du selv lenker til som du må lest på samme måte som fanden leser bibelen står det jo i klartekst “Ut fra målet om å redusere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, anbefaler SFT at en slutter å bruke små biter av bildekkgummi i kunstgressbaner.”
   Trenger egentlig ikke si noe mer men hverken Miljødirektoratet, SINTEF eller NIVA har sagt at SBR-granulat (hvilket granulat du snakker om vet jeg ikke) er trygt. De har sagt at det har mange negative sider, men det kan ikke påvises helseskadelige virkning og at man ikke vil tillate SBR i haller da det er for lite kunnskap om skadevirkningene.
   Det står også i den artikkelen du viser til, som et hovedavsnitt:
   “Bør slutte med oppmalte bildekk på kunstgressbaner
   Basert på en samlet vurdering og føre var-prinsippet anbefaler SFT at det ikke benyttes gummigranulat av kasserte bildekk når nye kunstgressbaner etableres.”
   Vet ikke hvem som er uærlig her, men klarer ikke helt å skjønne agendaen til SP og TPL i dette, men det er helt klart at “føre-var prinsippet” har de ikke hørt noe om.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *