Driver uten konsesjon?

Grustak i Steindalen 1936.
Bildet er et illustrasjonsfoto og har ingen ting med den konkrete saken å gjøre.  Grustak i Steindalen 1936.

Driver grustak-eiere i Storfjord uten driftskonsesjon?

Det mener iallfall en grunneier som sjøl har grustak på sin eiendom, og som rapporterer uttak til bergverksmesteren på Svalbard, og skatter av dette.

I et brev til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) skriver grunneieren:

“Nå oppdager jeg at andre grunneiere her i kommunen har åpnet grustak de siste årene og tatt ut store mengder grus uten at de rapporterer til bergverksmesteren eller blir pålagt å få på plass reguleringsplan og driftskonsesjon. Dette synes jeg er dypt urettferdig og klare fordeler til de som ikke følger spillereglene slik jeg må.”

Seniorrådgiver Thomas Furunes i DMF skriver i et svarbrev at direktoratet er klar over at det er mange uttak som ikke har fått på plass driftskonsesjon etter mineralloven, og at DMF  hele tida jobber med å følge opp disse uttakene i forhold til minerallovens regler.

– Vi er imidlertid avhengig av informasjon om de forskjellige uttakene for å kunne følge disse opp, skriver Furunes og  ønsker  å få tilbakemelding om hvilke gårds- og bruksnummer som uttaket foregår på og hvilket firma som står for uttaket.

iStorfjord har spurt plan-  driftssjefssjef i Storfjord kommune, Trond Arne Hoe, om hvilke regler som gjelder for åpning av grustak. Han har sendt denne redegjørelsen:

“For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3. For uttak av naturstein gjelder egne regler. For uttak over 500 m3 masse skal det sendes melding til DMF. Meldingen skal sendes inn til DMF minst 30 dager før oppstart av drift.

Prøveuttak

Tillatelse til prøveuttak gis innenfor undersøkelsesområdet og for maksimalt 2000 m3 masse (totalt uttak). Dersom særlige grunner foreligger, kan DMF gi tillatelse til å ta ut mer enn 2000 m3. Undersøker må også sørge for å ha nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og eventuelt andre lover.

Søknad til DMF om tillatelse til prøveuttak skal inneholde:

  • Søkers navn (foretak eller person)
  • Søkers adresse (forretningsadresse)
  • Informasjon om undersøkelsesområde (geografisk)
  • Beskrivelse av forekomsten
  • Begrunnelse for at prøveuttak er nødvendig
  • Metode for uttaket

Når en tillatelse til prøveuttak er gitt, skal undersøker varsle DMF senest 3 uker før arbeidene starter.”

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *