Slik skal vi arbeide strategisk med reiselivet i lyngenfjordregionen

Av Georg Sichelschmidt, reiselisvssjef Visit Lyngenfjord AS

Georg Sichelschmidt, reiselisvssjef Visit Lyngenfjord AS. 

I 2013 ble Visit Lyngenfjord dannet på grunnlag av en reiselivsplan for Lyngenfjordregionen, som den gang omfattet Lyngen, Kåfjord og Storfjord kommune. Arkitektene bak planen hadde allerede da fokus på at reisemålsutviklingen måtte skje bærekraftig. Visit Lyngenfjord har derfor, helt siden selskapets begynnelse, arbeidet med å utvikle regionen på en bærekraftig måte.

Ved utgangen av 2017 fikk vi beviset på at region vår, som nå er utvidet til Nordreisa og Skjervøy, er et bærekraftig reisemål etter standardene til Innovasjon Norge. Dette er vi veldig stolte over, da det er lagt ned mye arbeid, både internt og eksternt, for å komme dit. 

Hva betyr et bærekraftig reiseliv for Lyngenfjordregionen? 

Bærekraftighet betyr ikke kun at man skal verne om naturen, men det betyr også vern av kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og å sikre økonomisk levedyktighet. Selv om vi i dag har merket for «bærekraftig reisemål», betyr det ikke at vi kan hvile nå. Snarere tvert imot. Vi er kun i starten av et arbeid og har opparbeidet oss en forståelse av at bærekraftighet skal ligge til grunn for alt det vi gjør. 

Er det riktig av oss å invitere flere og flere turister hit? Er det riktig å la disse få bruke naturen vår til vandring, sykling eller andre naturbaserte aktiviteter? Hvis vi svarer «ja» på disse spørsmålene, hvordan skal vi da tilrettelegge slik at ikke den verdifulle naturen og lokalsamfunnet vårt overbelastes og forringes? 

Et eksempel på en diskusjon rundt hva som er et bærekraftig reiseliv, er om man bør bygge en gondolbane i Lyngen. Dette er i utgangspunktet en spennende idé, men hvordan kan vi gjøre dette bærekraftig? Om den skal bygges for skiturister, vil driftssesongen bli veldig kort og dermed ikke bærekraftig. Satser man derimot på en driftsmodell som tilsier at gondolbanen kan brukes på helårsbasis, vil dette være et mer bærekraftig tiltak for utviklingen av reiselivet. 

Reiselivsnæringa er verdifull for Lyngenfjordregionen

Visit Lyngenfjord ble etablert av kommunene og får årlig økonomisk støtte til å utvikle reiselivsnæringa. I vår region er det anslagsvis 333 personer ansatt i reiselivet og omsetningen i 2017 ligger på 173 millioner kroner. 

Reiselivet er ei viktig distriktsnæring som skaper arbeidsplasser og ifølge NHO har sysselsettingen vokst med 30 % de siste 10 årene. Tallene viser også at reiselivsnæringa gir viktige skatteinntekter til kommunene, nesten tre ganger så mye som sjømatindustrien på nasjonalt nivå. Derfor er dette ei næring de fleste kommuner velger å satse på. 

I det arbeidet vi gjør støter vi stadig på viktige spørsmål og veivalg. Våre viktigste oppgaver i Visit Lyngenfjord er å utvikle, markedsføre og salg, men kan vi gjøre det på enhver måte? Nei, disse oppgavene krever at vi hele tiden fokuserer på bærekraftighet og hvordan vi fremdeles kan være et bærekraftig reisemål. Dette legger viktige føringer på arbeidet vårt og de valgene vi tar. 

Dette er vår reiselivsstrategi 

For å sørge for at reisemålsutviklingen skjer på en god og forutsigbar måte, har vi i år utarbeidet en ny reiselivsstrategi og handlingsplan for Lyngenfjordregionen. Som en del av prosessen arbeidet vi sammen med medlemmene våre for å skape et riktig bilde av nåtiden, men også for å finne veien videre. Vi håper så mange som mulig får kjennskap til og leser strategien. Vi inviterer deg til å komme innspill og delta i diskusjonen med tanker og ideer for det framtidige reiselivet. 

Det er ikke sikkert at det vi har kommet fram til er det riktige og vi vet at det finnes mange veier til målet. Fordi reiselivet er i konstant endring, må man være både godt forberedt og fleksibel. 

Derfor er vi også veldig opptatte av at hverken strategien eller handlingsplanen er fastlåste, men understreker at dette er levende dokumenter som kan endres og tilpasses. 

Vårt mål er økt lønnsomhet

Vår visjon er at Lyngenfjord skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen bærekraftige opplevelser! Vi mener dette er en god visjon, fordi den sier noe om hvilken posisjon vi ønsker oss i framtiden. Lyngenfjordregionen er ikke der ennå, men vi arbeider for å komme dit. 

Hovedmålet i den nye strategien er å øke lønnsomheten til våre medlemsbedrifter på en bærekraftig måte. Flere konkrete tiltak og prosjekter vi arbeider med, eller ønsker å gjennomføre, for å nå visjonen og målene finnes detaljert beskrevet i vår handlingsplan. 

Et eksempel er prosjektet for bærekraftig utvikling av stisyklingssegmentet i Lyngenfjordregionen. Stisykling kan gi flere overnattingsdøgn og økt behov for guider og servicetilbud. Videre vil det føre til at man tiltrekker seg nye gjester som blir lengre og legger igjen mer penger i regionen, enn turister som for eksempel er på gjennomreise til Nordkapp. 

Tiltak, som stisykkelprosjektet, øker lønnsomheten til bedrifter ved at man forlenger sesongen og på sikt kan det bidra til å sikre helårsarbeidsplasser og mindre sesongbasert arbeid i reiselivsnæringa. 

Engasjer deg! 

Visit Lyngenfjord er veldig takknemlige for å for lov til å arbeide med den spennende og omfattende oppgaven det er å skulle videreutvikle og tilrettelegge for reiselivsnæringa. For å lykkes, må vi ha en god dialog og samarbeid med lokalbefolkningen og politikerne – og derfor oppfordrer vi alle til å engasjere seg og støtte opp om utviklingen av reiselivet! 


Fra NEI- til JA-kommune

Storfjord kommune skal bli en JA-kommune. For mange er det altfor seint.

Nå skal Storfjord bli JA-kommune. Formannskapet behandler i dag strategier for å gjøre dette mulig.

Storfjord kommune har de siste åra og pådratt seg et rykte som en kommune det er vanskelig å etablere seg i.  Ja, så langt tilbake som for 30 år siden kan man lese om etablerere som sliter på grunn av kommunalt byråkrati.  Så seint som går skrev vi om Jo-André Isaksen, som i cirka fem år har forsøkt å få orden i ei tomtesak på eiendommen 51/2 på indre Berg, uten å lykkes.

1989: Revefarmere i Skibotndalen stanger mot kommunalt byråkrati.

1989: Etter to år ga Sigmund Midthun opp å etablere seg i Storfjord.

Men nå vil altså formannskapet ta grep, og i dagens møte skal formannskapet ta stilling til rådmannens strategi- og utviklingsdokument for 2018-2021. Her er ett av hovedmålene at Storfjord kommune skal være en attraktiv og inkluderende kommune for bosetting og næringsliv.

I saksframstillinga heter det:

Følgende strategier i den sammenheng ligger til grunn:

  1. Mål om 2000 innbyggere innen 2025.
  2. Tilrettelegge for boligbygging i og utenfor regulerte boligområder.
  3. Tilrettelegge for næringsliv og nye arbeidsplasser.
  4. Storfjord kommune skal fremstå som tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert.

Som tiltak:

  1. Rød løper-filosofi – prioritere de som ønsker å bygge og skape arbeidsplasser.
  2. Effektiv og rask saksbehandling av slike søknader.
  3. Bruke dispensasjonsmulighetene i arealplanen og lokalt handlingsrom i størst mulig grad
  4. Opprette saksbehandlings- og utviklingsteam for næringssaker – dvs. oppnå tverrfagligsamhandling ved nyetableringer (spesielt med hensyn til de kommunale delings- og byggesaksprosessene).

I rådmannens vurdering heter det:

Vi skal se for oss at personer som ønsker å bygge ny helårsbolig eller skape arbeidsplasser gjennom bl.a. etablering av egen bedrift – små som store – skal benytte den «røde løperen» på rådhuset. I enden av denne løperen venter de rette personene i kommunen som kan veilede og hjelpe vedkommende videre. Det er et mål at vedkommende gjennom dialog skal kunne få kommunal JA på sin søknad. Saksbehandlingen innebærer også at absolutte krav i gjeldende lov og regelverk er ivaretatt. Det kan bety at en søknad enkelte ganger må justeres noe, for å kunne få tillatelse eller godkjenning.

Dialogen foregår ikke bare med den enkelte søker, men like viktig er det at ressurspersoner i administrasjonen også snakker sammen dersom en søknad ser ut til å få et NEI. Det er derfor opprettet et administrativt team bestående av rådmann, næringsrådgiver og plan- og driftssjef som kommer sammen etter behov. Ordfører tiltrer dersom en avgjørelse bør vurderes behandlet politisk.

Les også: – Fått nei før søknaden er levert!

Føler seg pressa ut av kommunen: Flytter bedriften til Balsfjord

Fikk nok av kommunalt byråkrati: Selger huset og flytter
… bare pluss-saker

Facebook